Regulamin Konkursu na najlepszą książkę popularnonaukową „Mądra Książka Roku 2023”

§1

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu na najlepszą książkę popularnonaukową „Mądra Książka Roku 2023” (dalej jako: „Konkurs”) jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków – Biuro Prasowe UJ będący właścicielem serwisu internetowego Mądre Książki (www.madreksiazki.uj.edu.pl) – dalej jako „Organizator”. Partnerem ósmej edycji Konkursu są organizatorzy Copernicus Festival. Patronem medialnym wydarzenia jest Wydawca dziennika „Gazeta Wyborcza”.
 2. Sekretariat konkursu znajduje się w siedzibie Biura Prasowego UJ. Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: madra.ksiazka@uj.edu.pl, tel. +48 532 081 942.
 3. Szczegóły konkursu umieszczone są na stronie internetowej dedykowanej konkursowi pod adresem: https://www.madraksiazkaroku.uj.edu.pl/ (dalej jako: „Strona internetowa Konkursu”).
 4. Jury Konkursu zostanie wybrane spośród naukowców i specjalistów z różnych dziedzin naukowych – pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorów portalu Mądre Książki oraz popularyzatorów nauki i przedstawicieli instytucji związanych z popularyzowaniem nauki.

§2

NOMINACJE

 1. Konkurs odbywa się w poniżej wskazanych terminach podzielony jest na poszczególne etapy:
  • do 20 lutego 2024 – przygotowanie oraz ogłoszenie listy nominacji,
  • 20 lutego – 30 kwietnia 2024 – działania promocyjne, promowanie nominowanych pozycji,
  • 1 marca – 31 marca 2024 – głosowania na nagrodę społeczności akademickiej UJ oraz nagrodę internautów,
  • 21 – 26 maja 2024 – rozstrzygnięcie Konkursu.
 2. Listę publikacji nominowanych do udziału w konkursie ustala Organizator Konkursu, opierając się na całorocznym własnym monitoringu polskiego rynku książki popularnonaukowej, według następujących zasad:
  • publikacje, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu listy nominowanych książek muszą zostać wydane w roku 2023;
  • publikacje, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu listy nominowanych książek muszą zostać wydane w języku polskim lub zostać przetłumaczone język polski;
  • oddzielnie ustalona zostanie lista publikacji nominowanych w kategorii Mądra Książka Roku 2023 i Mądra Książka Roku dla dzieci 2023;
  • każda z list zawierać będzie nie mniej niż 5 pozycji.
 3. Dane osób, które wybierały nominacje do Konkursu w zakresie imienia, nazwiska i afiliacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu oraz na fanpage’u Konkursu.  
 4. Organizator poinformuje wydawcę oraz autora książki o włączeniu danej pozycji do listy nominowanych lub przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości e-mail.
 5. Autorzy i wydawnictwa nie uczestniczą w procesie ustalania list nominowanych książek.
 6. Organizator nie jest zobligowany do podawania argumentów, które stanowiły podstawę do włączenia lub niewłączenia danej pozycji do listy nominowanych, jest to jego swobodna decyzja, która podejmuje wedle własnego uznania.
 7. Wszystkie książki nominowane do nagrody będą promowane w serwisie www.madreksiazki.uj.edu.pl prowadzonym przez Organizatora. Informacja o nominacjach zostanie także opublikowana na stronie internetowej UJ:  https://www.madraksiazkaroku.uj.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych UJ i w ramach portalu Mądre Książki.

§3

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie przyznane zostaną w następujących kategoriach:
  • nagroda główna dla książki „Mądra Książka Roku 2023”;
  • nagroda główna dla książki dla dzieci „Mądra Książka Roku dla dzieci 2023”;
  • nagroda społeczności akademickiej UJ;
  • nagroda internautów i czytelników „Gazety Wyborczej”.
 2. Nagrodzone książki (Nagrody główne wskazane w ust.1 lit. a-b powyżej) wybierze jury konkursu powołane przez Organizatora. Skład jury zostanie ogłoszony po podaniu listy nominowanych książek.
 3. Wydawnictwo i autor książki mają prawo wykorzystywać:
  • w opisie książki nominowanej do nagrody sformułowanie: „Książka nominowana do nagrody Mądra Książka Roku 2023. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową” lub odpowiednio „Książka nominowana do nagrody Mądra Książka Roku 2023 dla dzieci i młodzieży. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową”;
  • w opisie książki nagrodzonej sformułowanie: „Zwycięzca konkursu Mądra Książka Roku 2023. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową” lub odpowiednio „Zwycięzca konkursu Mądra Książka Roku 2023 dla dzieci i młodzieży. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową”;
  • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych: symbol (logo) nagrody – zgodnie z ust. 4 poniżej;
  • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych informację, że konkurs jest „organizowany przez Uniwersytet Jagielloński będący właścicielem serwisu Mądre Książki i odbywa się w ramach Copernicus Festival”.
  • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych: odwołanie do serwisów: www.madreksiazki.uj.edu.pl oraz www.nauka.uj.edu.pl.
 4. W wykonaniu postanowienia §3 ust. 3 lit. c powyżej Organizator udziela wydawcom i autorom nominowanych i nagrodzonych książek niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji Na korzystanie z:
  • logo nagrody (wersja polska i angielska);
  • grafik promujących nominowane książki przygotowane przez Organizatora.
   na potrzeby oznaczenia książek jako nagrodzonych lub nominowanych w Konkursie.
 5. Uniwersytet Jagielloński nie zezwala na korzystanie ze swoich znaków towarowych, w tym w szczególności herbu i logotypu przy okazji promocji książek.
 6. Nagrodami w Konkursie są pamiątkowe statuetki, a także dyplomy poświadczające otrzymanie nagrody.
 7. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nagrodzony zwycięzca konkursu będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda będzie przekazana po jego opłaceniu.
 8. Nagrodę odbiera wydawca i autor (lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele).
 9. W wypadku przeprowadzenia ceremonii wręczenia nagród tzw. Gali Mądrej Książki Roku w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adresy laureatów wskazane przez wydawców oraz autorów.
 10. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.madreksiazki.uj.edu.pl oraz www.nauka.uj.edu.pl. Organizator będzie informował o nagrodzonych książkach w serwisie internetowym www.madreksiazki.uj.edu.pl przez umieszczenie wyników konkursu, dokładnych omówień nagrodzonych publikacji oraz zamieszczenia linków do odpowiednich stron wydawnictw lub/i autorów.

§4

 1. Gala Mądrej Książki Roku odbędzie się w maju 2023 roku, o czym finaliści zostaną poinformowani z odpowiednim (przynajmniej dwutygodniowym) wyprzedzeniem.
 2. Gala Mądrej Książki Roku może odbyć się online, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 3. Organizator utrwali przebieg Gali Mądrej Książki Roku za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz – dla celów edukacyjnych, informacyjnych, dokumentacji oraz promocji Organizatora i samej Gali Mądrej Książki Roku, a nagranie to zostanie udostępnione na profilach Organizatora na serwisach internetowych, w tym w serwisie YouTube oraz Facebook.
 4. Uczestnik w myśl poprzedniego ustępu wyraża nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w celach wskazanych w ust. 3 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, w szczególności poprzez:
  • przekazywanie jego wizerunku na potrzeby relacji z Gali Mądrej Książki, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość,
  • utrwalenie wizerunku Uczestnika w Fotorelacji i/lub w Nagraniu oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, na Stronie Konkursu, na Stronach Organizatora, oraz na innych stronach internetowych, na serwisach Organizatora w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych, na wydarzeniach promocyjnych Organizatora.
 5. Uczestnik jest świadomy, że Fotorelacja i Nagranie zostaną udostępnione w Internecie i będą dostępne na stronach internetowych Organizatora i w jego mediach społecznościowych.
 6. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci Fotorelacji i/lub Nagrania, w których został on wykorzystany oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w Fotorelacji i/lub w Nagraniu, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.
 7. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą:
  • a. w przypadku wszystkich Uczestników (w tym osób, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu) – w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie;
  • b. w przypadku Uczestnika będącego autorem nagrodzonej książki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • c. w celu przeprowadzenia relacji z Gali Mądrej Książki Roku i w celach edukacyjnych, dokumentacji, informacji i promocji Organizatora oraz samej Gali Mądrej Książki Roku – w odniesieniu danych osobowych w postaci wizerunku – na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • d. w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu – w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie
 4. Podanie danych osobowych
  • a. w przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b jest niezbędne do nagrodzenia Uczestnika oraz jest konieczne do realizacji Konkursu.
  • b. w przypadku danych w postaci wizerunku, podanie danych jest dobrowolne.
  • c. w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3 lit. d powyżej jest dobrowolne w zakresie ich publikacji na stronie internetowej Konkursu oraz na fanpage’u Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom spoza załogi Organizatora.
 6. Dana osobowa Uczestników Konkursu w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub nagraniach Gala Mądrej Książki Roku i przetwarzana na Stronie internetowej Konkursu, na stronach internetowych Organizatora oraz profilach Organizatora na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, edukacyjne i promocyjne Organizatora i Konkursu, w tym na potrzeby relacji z Gala Mądrej Książki Roku – zgodnie z §4 Regulaminu.
 7. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora z uwagi na oznaczenie autorstwa zwycięskiej książki i honorowanie autorskich praw osobistych. Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.
 10. Uczestnik prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://www.madraksiazkaroku.uj.edu.pl.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany oraz w przypadku takich zmian, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestników w czasie pandemii. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na Stronie Konkursu.  W odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin przed dokonaniem zmiany, zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 od poinformowania ich o zmianie Regulaminu i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w ww. terminie.
 3. Zmiany zostaną opublikowane w taki sam sposób, jak Regulamin i obowiązują od momentu publikacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu o czym poinformuje za pomocą strony internetowej: https://www.madraksiazkaroku.uj.edu.pl. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wręczenia nagród w sytuacji, gdy jej przeprowadzenie w ustalonym terminie będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie internetowej Konkursu.
 6. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 j.t. z późn. zm.).
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin w wersji pdf